top of page
Stemcera Medical Group.jpg
no.png

“WE FOCUS & STAND FOR THE BETTER MEDICAL INNOVATION 

FOR MAKING THE BEST MEDICAL INTEGRATED SOLUTION”

ดร. นพ. กำพล ศรีวัฒนกุล STEMCERA_STEM CE

รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล

ประธานบริหาร (President) 

STEMCERA Medical Group 

กว่า 3 ทศวรรษที่ รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล 

ได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด 

หรือ สเต็มเซลล์ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

มาสู่การก่อตั้ง Stemcera Medical Group เพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการ

ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น 

รวมถึงการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการบำบัดรักษาด้วยสเต็มเซลล์ในเอเชีย

วิสัยทัศน์

“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทของคนไทยเพียงแห่งเดียว

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาวิจัย

การฝึกอบรมและการให้บริการทางการแพทย์

ที่ใช้เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดเป็นหลัก”

พันธกิจ

       จัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Regenerative Rehabilitation Center (RRC) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการรักษาโรคเรื้อรังเกี่ยวกับสมอง ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต สมองเสื่อม ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง การได้รับการบาดเจ็บของสมองและไขสันหลัง รวมทั้งโรคกระดูกและข้อ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อรักษามะเร็ง และ Wellness Center สำหรับให้บริการด้านชะลอวัย ป้องกันโรค บำบัดอาการปวดเรื้อรัง และการให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

       สร้างเครือข่ายการให้ความรู้และบริการรูปแบบ Online เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

       โครงการร่วมมือระหว่าง  Stemcera กับโครงการสุขภาพเพื่อการกีฬาจังหวัดภูเก็ต ในการจัดทำโปรแกรมการดูแลสุขภาพและเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาระดับโลกที่มาเก็บตัวที่ประเทศไทยด้วย Regenerative Medicine Technology พร้อมขยายการให้บริการทางการแพทย์ระดับ  Word Class แก่ผู้ที่สนใจดูแลและรักษาสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศภายในปี 2564 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพวงกรแพทย์ไทยทั้งในด้านการรักษาและการดูแลที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานระดับโลก รวมถึงการส่งเสริมการแพทย์และการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาเป็น The World Best Medical Tourism อย่างแท้จริง 

bottom of page