top of page

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีม Stemceraในสาขาต่างๆดังนี้

  1. สาขาแพทย์

  2. สาขาพยาบาล

  3. สาขากายภาพบำบัด

  4. สาขาดูแลผู้สูงอายุ

  5. สาขาวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆทางการแพทย์

  6. สาขาบริหาร Wellness

  7. สาขาการตลาด

ส่งประวัติและความสนใจของท่านมาที่ 

Call:095-269-6264

bottom of page